دریافت کد تاریخ شمسی

اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
معاونت آموزشی متوسطه
اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه

سایت برگزاری آزمونهای آنلاین ویژه هنرآموزان و دبیران


همکاران محترم لطفا با استفاده از گزینه راهنمای آزمون ، با مراحل ورود به آزمون آشنا شوید

.برای شرکت در آزمون متقاضیان مدارس غیردولتی به گزینه "متوسطه نظری"مراحعه کنید.


راهنمای آزمون


زمانبندی آزمونها