اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
معاونت آموزش متوسطه
اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی

سامانه برگزاری آزمون های آنلاین


همکاران محترم لطفا با استفاده از گزینه راهنمای آزمون ، با مراحل ورود به آزمون آشنا شوید


راهنمای آزمون


زمانبندی آزمونها